Ons onderwijs

Wij geloven in de kracht van de daltonprincipes: zelfstandigheid, vrijheid, effectiviteit, samenwerking en reflectie. Vol vertrouwen en positiviteit worden de kinderen uitgedaagd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen om weerbaar, ondernemend, creatief en veerkrachtig te handelen, waarbij zij de verschillen tussen mensen leren waarderen. We leren de kinderen hoe je het beste uit jezelf haalt en dat je van je fouten kunt leren, als je hier de juiste feedback op krijgt.

Ptf7103

Vrijheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs betekent: de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert immers verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. De leerkracht heeft bij dit alles een begeleidende rol en zal handelen indien dit gewenst is.

Het is onze rol de leerlingen te reflecteren op effectiviteit en zelfstandigheid en om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken

Samenwerken

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en hoe zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen, ze kunnen naar elkaar luisteren en hebben respect voor elkaar.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem/haar effectief en verantwoord zijn.

Reflectie

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.

Effectiviteit

Binnen het daltononderwijs willen we het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom is effectiviteit altijd een belangrijk uitgangspunt. Onderwijs heeft een bredere functie. Het vormt kinderen ook cultureel en moreel zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden. Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd en middelen. Leerlingen krijgen een taak waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Kinderen ontwikkelen zich als het ware als kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Burgerschap

Onder zelfstandig leren en werken verstaan we op ods De Engelenberg actief leren en werken. We reiken leerlingen daarvoor de flexibele kaders aan. We spreken spelregels af en we maken werkafspraken. Maar binnen die kaders stimuleren wij de ondernemendheid, de nieuwsgierigheid en de creativiteit van leerlingen om hun taakwerk zelf te organiseren. Ook stimuleren we het samenwerken met andere leerlingen. Zo leren ze naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Ods De Engelenberg is daarvoor de oefenplek bij uitstek.

Weerbaar en veerkrachtig

De wereld om ons heen verandert snel. In die complexiteit volstaat de traditionele kennisoverdracht niet meer. Op ods De Engelenberg besteden we veel tijd en aandacht aan het opdoen en trainen van 21e-eeuwse cognitieve en sociale vaardigheden. Denk daarbij onder andere aan duidelijk en effectief communiceren, aan kritische mediawijsheid, maar ook aan het samenwerken in groepen en teams. Stuk voor stuk vaardigheden die essentieel zijn voor onze leerlingen om weerbaar, ondernemend, creatief en veerkrachtig te worden, waarbij ze de verschillen tussen mensen leren waarderen.

Veiligheid, de basis voor alles

Vrijheid is een groot goed op ods De Engelenberg. Dat betekent niet dat alles kan en mag. Want altijd staat de fysieke en de sociale veiligheid van onze leerlingen voorop. Want je veilig voelen is de basis om je te ontwikkelen. Het is onze taak om onze leerlingen de structuur te bieden om die vrijheid binnen de aangegeven grenzen te leren hanteren. In onze ogen is dat een absolute voorwaarde voor leerlingen om eigen keuzes te maken en hun eigen weg te vinden.

Wij leren onze leerlingen om weerbaar, ondernemend, creatief en veerkrachtig te worden